Regulamin


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sklep internetowy Koni, prowadzony przez PPHU Koni Arkadiusz Wojtal wpisaną do rejestru pod numerem 5781784162 zwaną dalej: „Sklepem Internetowym”.


§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego prowadzonego pod nazwą Sklep Koni należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W każdym innym wypadku niezbędna jest pisemna zgoda osoby uprawnionej, będącej reprezentantem właściciela konta.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego.


§ 2 Płatność i realizacja zamówień


 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) płatność przy odbiorze

 2. do Klienta za pośrednictwem Dostawcy (Poczty), na adres wskazany w formularzu zamówienia.Zamówione Towary są dostarczane

 3. Sprzedawca zwraca się z prośbą do Kupującego, aby ten sprawdził otrzymaną przesyłkę w obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie sporządzony z Dostawcą Protokół szkody może znacząco przyspieszyć proces reklamacji. Protokół szkody winien zostać podpisany przez przedstawiciela Dostawcy, powinien posiadać datę i miejsce przeprowadzonych oględzin.

 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W ramach zwartej umowy sprzedaży, świadczona jest jednorazowa dostawa zamówionego towaru. W przypadku podjęcia przez Dostawcę decyzji o odesłaniu zwrotnym przesyłki, wszelkie koszty zwrotu oraz ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

 5. Klient w procesie składania zamówienia ma prawo zażądać dowodu zakupu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną, na adres mailowy Kupującego.


§ 3 Reklamacje i gwarancja


 1. Podstawą procedury reklamacyjnej oraz skorzystania z przysługującej gwarancji jest podanie
  a) adresu email, numeru zamówienia oraz numeru nadania przesyłki w przypadku nieposiadania konta na stronie Sklepu
  b) wypełnienie formularza zwrotu w panelu użytkownika w przypadku posiadania konta na stronie Sklepu

  W celu reklamacji zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu.

 2. Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedawcy o możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający zwróci pieniądze na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Warunkiem koniecznym do wypłaty środków jest zwrot towaru kompletnego, nie noszącego żadnych znamion użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, na adres wskazany przez Sprzedającego. Zwrot pieniędzy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zwrotu przez Sklep. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, koszt odesłania towaru Sprzedającemu ponosi wyłącznie Kupujący.

 3. Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu, Kupujący poproszony jest o sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności Dostawcy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie sporządzony z Dostawcą Protokół szkody znacząco przyspieszy proces reklamacji.

 4. Kupujący zwracający towar jest odpowiedzialny za dostarczenie zwrotnej przesyłki w stanie nienaruszonym. W ramach zwrotu towaru bez podania przyczyny oraz dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej, koszty przesyłki nie są refundowane. Wyjątek stanowi konieczność odesłania towaru z winy Sprzedającego

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

 6. Jeżeli dostarczony w ramach zwrotu, towar nie będzie odpowiadał warunkom zwrotu opisanym w niniejszym regulaminie, koszt wysyłki do serwisu nie będzie refundowany, a towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt, lub po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za ponowną wysyłkę.


Kupujący, zawierający umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu